หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เที่ยวชมทะเลหมอกเขาค้อ

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

พระพุทธรูปมหาธรรมราชา องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
   
      อบต.น้ำก้อ ได้จัดทำเว็ปไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ ของประชาชน
      นอกจากนี้ อบต.น้ำก้อ ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน ราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ สอบถามโทร. 056-794-161 ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ
 
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย [ 8 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 17 
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา [ 7 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 20 
ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ช่วง ปีใหม่ ธันวาคม ๒๕๖๐ - สงกรานต์ กลางเดือน มีนาคม [ 29 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
วาตภัย ช่วง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม [ 29 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 8 
ภัยแล้งช่วงเดือน มกราคม -เมษายน [ 15 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
#แผ่นดินไหว# งานป้องกัน อบต.น้ำก้อ [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ [ 19 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
สรุป ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
สรุป ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
สรุป ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
สรุป ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 13 
สรุป ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
สรุป ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 10 
 
อบต.ลาดแค กองทุนธนาคารขยะและวัสดุรีไซเคิลตำบลลาดแค [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านกล้วย ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านสุขสำราญ [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
 
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ต้องเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ. 2561 " รุ่นที่ 4-12 กศ. มท 0816.4/ว4737  [ 20 พ.ย. 2562 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว4742  [ 20 พ.ย. 2562 ]
ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2562 ]
รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4726  [ 20 พ.ย. 2562 ]
ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) กพส. มท 0810.7/ว4738  [ 20 พ.ย. 2562 ]
การปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4712  [ 19 พ.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว4721  [ 19 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4724  [ 19 พ.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว4708  [ 19 พ.ย. 2562 ]
การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว4709 [แบบรายงานฯ]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและะขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4710 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4706  [ 18 พ.ย. 2562 ]
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว154  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการะบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1-8 กยผ. มท 0815.4/ว150  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว4690  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4688  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 4 กพส. มท 0810.3/ว4689  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4686 [แบบรายงานฯ]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว4682 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
 
   
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 มิ.ย. 2562
 
 
พช 0023.3/ว 5577 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัผมนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 795 ขอความร่วมมือจัดส่งครูแนะนำเข้ารับการอบรม  [ 20 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5591 การคัดเลือกลุกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมชุมชนลูกเสือภาคพื้นยุโรป  [ 20 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5522,5523 1-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 19 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5522,5523 2-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 19 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5556 การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ของ อปท. 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5564 การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 789 แนวทางปฏิบัติในการคืนที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ [ 19 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 790 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน [ 19 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 5561 ข้อบังคับสภากาชาติไทย แก้ไขเพิมเติม ฉบับที่ 82 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว793 ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารอปท.ครั้งที่10/2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว794 การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำเดือนพฤศจิกายน2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 5575 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการฯ ประจำปี 2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5576 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน 2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5582 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน [ 19 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5536 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ [ 18 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5545 , 15794 ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ  [ 18 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 762 การดำเนินการกองทุนสวัสดิการสังคม การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง และการดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5539